League of Replays is primarily supported by these ads. Please consider disabling the AdBlock for our site so we can continue to add new features and improve the site. Thank you.
Category Red Title Date
1 day ago

You can also remap these keybindings. I know some people who place leveling up skills to F1-F4, which is pretty decent.Γενική συζ Riot Moonleaf LeaverBuster (Quick Preview) ( 2 days ago )
2 days ago

áð'üôé Ý÷ù äåé, ìåñéêÝò öïñÝò õðÜñ÷åé ðñïâëçìáôéêÞ åíçìÝñùóç ó÷åôéêÜ ìå ôï ðüóç þñá ðñÝðåé íá ðåñéìÝíåéò ãéá íá ìðåéò.

ðáßæåé íá Þôáí ç ôéìùñßá 40 ëåðôÜ áëëÜ ôï ìÞíõìá íá âãÞêå óå äýï 20Üëåðôá.

üðùò êáé íá Ý÷åé, ôþñá ëïãéêÜ ðÝñáóå. èá åíçìåñþóù ôçí ôå÷íéêÞ ïìÜäá ãéá áõôü ôï ðñüâëçìá.5 days ago

Nasus at lvl 10 with 150 stacks because he was ganked and forced under his turret, not a big threat.
Nasus at lvl 10 with 400 stacks, yes that's an issue.

If you pressure Nasus early enough to prevent him from farming, he's kinda underpowered midgame.5 days ago

Quote:
Originally Posted by monster313 View Post
Can you tell me how mutch money I spent on lol ? .::
That's a private information and I can't share it in the forum. However, you can send a ticket to Support and they can check this for you


5 days ago

Quote:
Originally Posted by Billy Darkcrash View Post
so, would riot ever permanently ban an account right from the 1st time of their offend if it was prooved that there has been account sharing and a less than 10 games elo boosting ?
u simple answered me no moonleaf. and yet riot have done this to a specific account. exactly what i say above.
As I just said, we use judgment and proof we have in hand to make exceptions to our normal procedures. We are not machines to do one thing every time, not all punishments are cookie-cut to fit every case, and we can't predict every possible case in order to have a ready solution for each of them. Every now and then, we are challenged with a new event that we haven't faced before, and we make a decision based on our judgment, experience and collective discussion.

TL;DR: Not every case is the same, we treat everyone on a case-by-case basis.


5 days ago

Rito approves.5 days ago

Name:  cookie.jpgViews: 5Size:  52.9 KB

Congratulations

As a thank-you for playing League for so long, I've dug in the database for some trivia regarding your account, just for fun. They are minor enough to publish in a public chatroom.

  • Your account was created on a Monday
  • You have only played one URF matched game, and won it.
  • You have 205 friends. Guess playing all this time helped you make a lot of friends in the game.
  • You play an average of 4.4 games per day.
  • The last champion you purchased was Sejuani. Never liked her and bought her just to complete the set?
  • You own 25 Summoner icons, excluding the default ones. Oldest one is the Holiday Nashor Icon.


5 days ago

Sorry for the confusion that email created. We really wanted to warn people who still used the old referral system, that's why we sent an email 30 days before the absolute earliest that we'd be able to implement the new referral system. However, bugs and issues came up that forced us to delay the release.

We hope to get them fixed and bring the new system to you soon, I'm sure many of you are excited about the rewards5 days ago

The Legend of the Poro King is currently available to a very small pool of players in PBE for testing.

Once the bugs are fixed, the game mode files will be included in a future patch, and once all servers are patched we'll push the button to allow every player in the world access to it at the same time.5 days ago

Quote:
Originally Posted by Billy Darkcrash View Post
@Riot Moonleaf
i see. but proved elo boosting ,after proved account password sharing, does lead to permanent ban on the account 100%. right ? or am i misled from other riot's posts ?
Last I checked, this was the general rule. Of course, we might do exceptions to the general rule for exceptional cases.


5 days ago

Quote:
Originally Posted by Billy Darkcrash View Post
some1 shared an account with some1 else ? he gets it suspended according to ToU.
Depending on the situation, we might be lenient and issue a warning instead, or a short-term ban. Terms of Use don't decide the punishment for any breaches, Rioters do using common sense, the evidence they have in hand and staying as consistent as possible to punishments in similar cases in the past.


5 days ago

For a broader understanding of the situation, very frequently online video games and online services determine that accounts are personal. For example, Steam rules say that "You may not reveal, share or otherwise allow others to use your password or Account."

How we detect account sharing is something I can't go in detail. Whatever I say can be exploited to avoid our detection tools. But we know that people travel around, play at internet cafes or take their laptop and play at a friend's house.

And as I said, the measurements we take for account sharing vary greatly, depending on severity, frequency and other factors. For mild situations we might give a simple warning.

Finally, you are allowed to have multiple accounts. Personally, I have 10+ in 5 different servers and don't remember the password for half of them :P5 days ago

Copy-paste from a similar thread a few days ago:

"In general, a League of Legends account is not a 3DS to lend to your friend to play for a bit. It's instead a police ID that lets you enter our servers, linked to one person only, and if the one using the account is not the one whose personal information is on the ID there can be trouble."7 days ago

Quote:
Originally Posted by strumfomelenios View Post
Why not. Äçëþíù åèåëïíôÞò.
Hey guys!

Apologies first of all as I cannot speak Greek, thankfully I have Gulu here to translate anything tricky I'll be writing in English, but if need be he can help translate it for you.

strumfomelenios always starts his games with gl and hf and ends them with a gg, he calls out when something has gone wrong but never blames others, it's always information. With good humour and healthy respect for the people he plays with it makes him a great team mate to have.

[0:24] [All] strumfomelenios (Twitch): gl and hf ^_^
[0:38] [All] strumfomelenios (Twitch): Yi dont? ...
[2:01] [All] strumfomelenios (Twitch): your blue ... ready to invade
[6:09] strumfomelenios (Twitch): gj
[7:02] strumfomelenios (Twitch): gj leona ...
[7:05] strumfomelenios (Twitch): kk
[10:04] strumfomelenios (Twitch): leona ... I have no items since I didnt buy ... so trading is difficult
[10:27] strumfomelenios (Twitch): consider buying a sightstone
[10:37] strumfomelenios (Twitch): hmmm ....
[14:33] strumfomelenios (Twitch): phew
[15:23] strumfomelenios (Twitch): yeah ... i just forget how all in is Leona
[16:35] strumfomelenios (Twitch): remember to change your trinket
[17:24] strumfomelenios (Twitch): oom
[18:07] strumfomelenios (Twitch): kk
[27:07] strumfomelenios (Twitch): not if Olaf goes kamikaze
[28:38] strumfomelenios (Twitch): he has no flash
[28:42] strumfomelenios (Twitch): now
[30:01] strumfomelenios (Twitch): care olaf
[31:35] strumfomelenios (Twitch): olaf
[31:39] strumfomelenios (Twitch): dragon is gone
[36:20] strumfomelenios (Twitch): yeah ... i thought you would go straight on her ...
[38:29] strumfomelenios (Twitch): gj
[39:54] strumfomelenios (Twitch): wow
[39:55] strumfomelenios (Twitch): nice
[42:34] strumfomelenios (Twitch): gj
[51:21] [All] strumfomelenios (Twitch): gg wp

GG strumfomelenios!


7 days ago

Quote:
Originally Posted by archonios View Post
rito fix plox

åéíáé ðïëõ ãåíéêï ôï íá åéóáé èåôéêïò óôéò óõíïìéëéåò. ôï íá äé÷íåéò óôïõò áëëïõò ôï ðùò ìéëáíå Þ íá ôïõò áãíùåéò ãñáöïíôáò åíá áðëï "ok" íïìéæù ïôé ðïëõ áðëá ôïõò äé÷íåéò ôï ëáèïò ôïõò.

ôåóóåñá ÷ñïíéá ôùñá óôï lol ôùñá ïóåò öïñåò êáé íá å÷ù êáíåé ôåôåéï äåí áëëáîá ôçí óõìðåñéöïñá ôùí áëëùí.
ðñïóùðéêÜ Ýíá ïê äåí ðéóôåýù üôé äåß÷íåé ôçí ëÜèïò óõìðåñéöïñÜ óå êÜðïéïí. üðùò åßðåò êáé åóý ìå Ýíá ïê áðëÜ ôïí áãíïåßò… áõôü ðïõ ìïõ ðåñéãñáöÞò åóý èá ôï Ýëåãá ïõäÝôåñç óõìðåñéöïñÜ êáé ü÷é èåôéêÞ.


7 days ago

To post ôñïðïðïéÞèçêå êáé êëåéäþèçêå ãéá ëüãïõò naming & shaming. GreedyPredator áí èåò íá êÜíåéò report êÜðïéïí player ãéá ôïîéêÞ óõìðåñéöïñÜ, ç äéáäéêáóßá åßíáé ìÝóï ticket óôï áêüëïõèï link. Äåí ÷éÜæåôå íá ãñÜöåéò áããëéêÜ, åßóáé óôï Åëëçíéêü öïñïõì.Γενική συζ Riot Gulu ????? ???? (Quick Preview) ( 7 days ago )
7 days ago

Quote:
Originally Posted by champion118 View Post
ñå ðáéäéá ðåéôå ìïõ ëéãï ôé ãéíåôå ìðáéíù óôï Lol ìåôá ðáù íá äù ôïõò öéëïõò ìïõ ðïéïé åéíáé ìåóá êáé ìïõ ãñáöåé 0 åôóé ðáù êáé âëåðù ôïõò öéëïõò åêôïò óõíäåóçò êáé ìïõ ëååé ðáëé 0 (ôé ãéíåôå?)
Ðéèáíüí íá Ý÷åé êïëëÞóåé ç ëßóôá óïõ, èá óïõ ðñüôåéíá íá êÜíåéò restart ôï client. Åßíáé êÜôé ðïõ ôï Ý÷åéò áñêåôü êáéñü? áí íáé ôüôå èá ðñüôåéíá íá êÜíåéò repair ôï client êáé áí óõíå÷ßæåé ôüôå Üíïéîå ticket óôç ÂïÞèåéá êáé õðïóôÞñéîç .


7 days ago

Ç ðñïóùñéíÜ ìüíéìç áíáóôïëÞ åßíáé äéáäéêáóßá ôïõ Player Support ìÝ÷ñé ôçí åðéëïãÞ áðïäåêôïý ïíüìáôïò. ÐÜíôùò âëÝðù ðùò Þäç Ý÷åé îåêëåéäùèåß ï ëïãáñéáóìüò óïõ ïðüôå ìéêñü ôï êáêü

Êáé áí óêåöôåßò ôé óçìáßíïõí ôá 4 áñ÷éêÜ áõôÜ, å åßíáé êÜðùò...8 days ago

Quote:
Originally Posted by Troll Detected View Post
Riot liers! I made couple of reports for account sharing for boosting purpose and i had strong proofs, it's been a year now and they did not get banned. Account sharing wont get you banned guys riot only saying that it is forbidden but no one ever gets punished for that.
Hey dude, it's understandable to be upset over this. I know that some reports sometimes get lost through the cracks, we're not perfect. But I can tell you that even if your reports were missed, we have punished people for elo boosting or account sharing multiple times in the past. We're also getting more experienced and more effective at it, so we are getting better at handling those reports and finding ToU breaches proactively.

When I was in Player Support, I had a case where I've personally warned the same player two times against sharing his account, the second time telling him that it's his final warning. A couple months afterwards he came to me with his account stolen again, and I was forced to permaban the account. He sent multiple more responses begging me to unban the account, but I've already given him a last chance and he chose to share his account's password again, I couldn't be more lenient.


8 days ago

Quote:
Originally Posted by syriandarkkill View Post
So if i share 1 account with a brother i get baned WoW Rito even brothers are enemies
You can't imagine how many times we've received a ticket with the title 'My brother had a fight with me and stole my account' :P

Account sharing is against the Terms of Use, for many reasons, some of them being:
- player of a different skill level ruining the game for the other players in the game,
- very simple to steal the account at will,
- troll
- buy a mystery gift for another account
- behave badly without repercussions

In general, a League of Legends account is not a 3DS to lend to your friend to play for a bit. It's instead a police ID that lets you enter our servers, linked to one person only, and if the one using the account is not the one whose personal information is on the ID there can be trouble.

The exact punishment for account sharing is not defined by the Terms of Use and is generally up to Riot to decide the proper measurement depending on the details of the case. We may give a warning, or a permanent ban, or a permanent suspension that can be lifted if the original owner contacts us and proves it, or anything in between. There are different tools to implement depending on severity and other factors.

Anyhow, Player Support is always there to provide context and help any player facing a problem.


8 days ago

Przynajmniej na tyle na ile siêga moje do¶wiadczenie, to wiem, ¿e lokalizuj±c jak±kolwiek grê na jakikolwiek jêzyk raczej nie bierze siê pod uwagê tego, ¿eby by³a ³atwa w komentowaniu, tylko ¿eby by³a przystosowana do potrzeb danego kraju lub regionu, pod k±tem jêzykowym i kulturowym. W takich przedsiêwziêciach wa¿ne powinno zatem byæ bogate s³ownictwo pobudzaj±ce w jakim¶ stopniu wyobra¼niê, buduj±ce klimat gry i oddaj±ce realia Runeterry, otaczaj±cych jej bohaterów i ich historii a nie krótkie, zwiêz³e i wrêcz ascetyczne s³ownictwo stworzone z my¶l± o ³atwiejszym komentowaniu. Tak¿e stety-niestety, tworz±c polsk± lokalizacjê musimy my¶leæ o tym, co jest w najlepszym interesie wszystkich polskich graczy, a nie jedynie promila z nich, którzy zajmuj± siê komentowaniem.

Quote:
Originally Posted by Warlord C View Post
Wydaje mi siê, ¿e je¿eli zrezygnujemy z czê¶ci dodatkowych przymiotników to komentarz, jak i sama gra stan± siê o wiele bardziej przejrzyste.
Na pewno usuniêcie niektórych epitetów u³atwi³oby komentowanie i absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby komentatorzy na bie¿±co usuwali zbêdne epitety, w sposób podobny do tego podanego np. przez Worst Ahri EUNE. Bez urazy, ale wersja angielska te¿ jest bogata w epitety i du¿o tzw. "fluff'u", z którym komentatorzy musz± sobie radziæ i jestem przekonany, ¿e maj± swoje sposoby, ¿eby nie musieæ za ka¿dym razem powtarzaæ "Red Brambleback" i wielu innych d³ugich nazw przedmiotów czy umiejêtno¶ci.
Quote:
Originally Posted by Warlord C View Post
Wydaje mi siê, ¿e je¿eli zrezygnujemy z czê¶ci dodatkowych przymiotników to komentarz, jak i sama gra stan± siê o wiele bardziej przejrzyste.
Quote:
Originally Posted by Warlord C View Post
„Innymi s³owy polska lokalizacja musi przede wszystkim dobrze brzmieæ w grze i byæ czytelna dla graczy w ni± graj±cych.”
To jest to! Dobrze brzmieæ i byæ czytelna!
Id±c tym tokiem my¶lenia to w ¿adnym jêzyku gra nie jest czytelna, bo wszystkie jêzyki, które do tej pory widzia³em, wliczaj±c w to angielski, utrzymuj± s³ownictwo w podobnej konwencji i u¿ywaj± raczej (z braku lepszego s³owa) "wyrafinowanych" nazw a nie krótkich i ascetycznych.

¯eby nie by³o - z niektórymi uwagami jak najbardziej siê zgadzam, vide nazw± umiejêtno¶ci "Paktujemy?" (która dziwnie by brzmia³a ju¿ nawet w prezentacji bohatera, ¿e " Gankgplank u¿ywa Paktujemy ?", a co dopiero podczas komentowania) i postaramy siê w przysz³o¶ci na takie niuanse uwa¿aæ. Nie mniej jednak jestem zdania, ¿e zuba¿anie nazw umiejêtno¶ci i przedmiotów mog³oby na tym etapie jedynie pogorszyæ ogóln± jako¶æ polskiej lokalizacji.


8 days ago

Tak, pla¿a i luksusy. A¿ mi we³niana czapka z g³owy siê zsunê³a jak podnios³em brwi.9 days ago

Hej,

Dziêki za interesuj±ce uwagi. Bêd±c zupe³nie szczerym nie jest to co¶, co do tej pory bra³em pod uwagê i nie by³o czym¶, o czym gdzie¶ tam my¶la³em tworz±c lokalizacjê. Odpowiadaj±c na drug± czê¶æ pytania, nie s±dzê jednak, aby komentowanie mia³o mieæ teraz du¿y wp³yw na dobór polskich ekwiwalentów dla umiejêtno¶ci, przedmiotów, etc. Lokalizacja tworzona jest przede wszystkim dla... gry, gry samej w sobie (no i graczy w ni± graj±cych), nie komentarza czy innych rzeczy z gr± zwi±zanych. Choæ oczywi¶cie esport jest bardzo wa¿ny, to jednak tylko jedna z rzeczy otaczaj±cych League.

Innymi s³owy polska lokalizacja musi przede wszystkim dobrze brzmieæ w grze i byæ czytelna dla graczy w ni± graj±cych. Doskonale rozumiem problemy polskiego komentarza i sam zacz±³em siê nad nim ostatnio zastanawiaæ. Wnioski do jakich doszed³em s± proste - je¿eli nazwa jest za d³uga/trudna do wymówienia, komentator zawsze mo¿e j± skróciæ, u¿yæ jakiego¶ sprytnego zamiennika lub kolokwialnej nazwy u¿ywanej przez samych graczy (nawet, je¿eli ma byæ to s³owo angielskie takie Red Buff). Nie chcê tutaj wk³adaæ nikomu s³ów do ust, ale patrz±c na wersjê angielsk± i porównuj±c j± z komentarzem wydaje mi siê, ¿e oni robi± w³a¶nie to. Oczywi¶cie nie jestem ekspertem w temacie komentarza, wiêc opieram siê na tym, co s³yszê ogl±daj±c np. LCS.

Podsumowuj±c. Dziêki za interesuj±ce uwagi. Choæ nie jest to co¶, co od teraz bêdzie decydowa³o o sposobie t³umaczenia gry, to bêdzie to jedna z wielu rzeczy, które bêdê bra³ pod uwagê tworz±c lokalizacjê.9 days ago

Hey Livingplague,

We've posted an update earlier on this, the migration date has changed. We will get back to this once we have more information.

Also, I'll remove this from sticky threads to avoid confusion.Og?lne Mayor Lag Rek'Sai AMA - podsumowanie (Quick Preview) ( 9 days ago )
9 days ago

Quote:
Originally Posted by Lord Nemacius I View Post
Pierwszy!
1.Jak mog± zostaæ zniszczone tunele Rek’sai?
2.Czy bohaterka posiada limit tuneli, które znajduj± siê na mapie?
3.Jaki dok³adnie CD ma jej ultimate? Czy bêdzie s³u¿y³ tylko do powrotu do d¿ungli?
4.Je¿eli ka¿dy tunel, na który natknie siê przeciwnik, zostanie zniszczony, w jaki sposób bohaterka bêdzie mog³a u¿ywaæ swojego ultimate, aby dostaæ siê w ¶rodek walki? Bêdzie polega³o to po prostu na pojawieniu siê gdzie¶ w okolicy dru¿yny?
5.Czy d¼wiêk jej ultimate jest s³yszalny na ca³ej mapie? Chodzi mi tu o co¶ w stylu ultimate Siona.
6.Czy bêdzie to postaæ stworzona typowo pod bycie raczej tankowatym d¿unglerem, wspomagaj±cym siê du¿ym CC, czy mo¿na bêdzie te¿ jej u¿ywaæ jako zabójcy? E z pe³n± furi± zadaje mnóstwo obra¿eñ, lecz ona musi siê najpierw zanurzyæ, aby zbli¿yæ siê do ofiary, co poch³onie furiê.
7.Do poprzedniego pytania. Czy je¿eli ¿ycie Rek’sai jest pe³ne, u¿yje ona swojej pasywy podczas zakopania?

Pozdrowienia dla Riot Games od Forumowej Inkwizycji.
1. Wystarczy stan±æ na nich i nie schodziæ przez oko³o 1 sekundy. Oba wyj¶cia tego tunelu siê zawal± i znikn± z mapy przeciwników. Tunele nie daj± równie¿ wizji, wiêc Rek'Sai nie widzi kto je zniszczy³ je¶li jej tam nie ma.
2. Tak, limit wynosi osiem tuneli.
3. Warto¶ci numeryczne wci±¿ mog± siê zmieniæ. Obecnie s± do¶æ d³ugie - bazowe odnowienie na jej ulti to 180/150/120 sekund. Jest kilka dobrych u¿yæ ulti, dla przyk³adu mo¿liwo¶æ bardzo szybkiego transportu miêdzy doln± alej± a górn± alej±. Co dwa ganki to nie jeden.
Albo obrony w przypadku splitpushu.

4. Nie bêdzie mog³a. Ulti jest zale¿ne od tunelów, podobnie jak ulti Yasuo jest zale¿ne od podbiæ.
5. Tak, wszyscy s³ysz± d¼wiêk ulti.
6. Mo¿ecie u¿yæ jej w oba sposoby. Buduj±c j± pod obra¿enia robi siê bardzo silna, ale nie jest bezu¿yteczna gdy budujecie j± pod tankowanie. Niestety, jej mo¿liwo¶ci rozpoczynania walk s± raczej s³abe w czystym 5 na 5. Jej najwiêksz± si³± jest gankowanie.
Furia nie jest poch³aniana gdy ma maksymalne ¿ycie - zu¿ywa furiê tylko tak d³ugo, jak musi/mo¿e siê leczyæ.

7. Nie.

Quote:
Originally Posted by Quinterro View Post
1. Co siê stanie je¶li kto¶ zniszczy tunel Rek'Sai, gdy ta ju¿ bêdzie lecieæ do niego? Np. Rek'Sai chce siê przeteleportowaæ do tunelu na topie a sama jest na bocie. Renekton z dru¿yny przeciwnej staje na jej tunelu, gdy od rozpoczêcia channelowania jej ulti minê³a po³owa czasu (czyli 0,75 sek), czyli Renekton zniszczy tunel Rek'Sai, gdy ta bêdzie w "locie", wiêc co siê wtedy stanie? Czy ulti zostanie przerwane? Czy mo¿e Rek'Sai doleci w miejsce gdzie ten tunel by³? Czy tunel do którego chce siê przeteleportowaæ Rek'Sai jest w tamtym momencie niezniszczalny?

2.Jak± bazow± prêdko¶æ ataku ma aktualnie Rek'Sai? I co za tym idzie jakie ma opó¼nienie ataku(np. Twisted Fate ma -0.04)?

3. Czy Rek'Sai bêdzie mia³a jakie¶ ukryte prowokacje/Easter Eggi itp.?

4. Jakie relacje panuj± pomiêdzy Rek'Sai a innymi znanymi nam postaciami z pustki?

5. Czy pustka ma swoje rejony? Tak jak Runeterra ma np. Ioniê, Demacjê, Noxus.

6. Jak Rek'Sai znalaz³a siê w piaskach Shurimy?
1. W przypadku ulti i E doleci do koñca, nawet je¶li tunel zostanie zniszczony.
2. Bazowa prêdko¶æ obeznie wynosi 0.667 ataku.
3. One pozostaj±, jak zwykle, dla was do odkrycia ;)
4. Takie samo jak miêdzy lud¼mi a wilkami. Rek'Sai jest jeszcze bardziej bestialska ni¿ inne potwory z pustki, ale powoduje wiêcej zniszczeñ ni¿ powinna by ¿ywiæ swój rój.
5. Tej kwesti dotkniemy z czasem, wraz z rozwijaniem kolejnych postaci i historii Pustki.


Og?lne Mayor Lag Rek'Sai AMA - podsumowanie (Quick Preview) ( 9 days ago )
9 days ago

Quote:
Originally Posted by VexonPT View Post
Witam.
Czy Rek'Sai jest córk± Kassadina?
Je¶li tak to jak sta³a siê Furi± Pustki?
Dziêkujê za odpowied¼.
Nie, Rek'Sai i Kassadin nie maj± ze sob± nic wspólnego. Rek'Sai przyby³a do Runeterry wieki temu.

Quote:
Originally Posted by Wojtix42 View Post
Przez ile czasu utrzymuj± siê tunele Rek'Sai ?
Przez 10 minut. Mo¿e mieæ ich maksymalnie 8.

Quote:
Originally Posted by Quba3 View Post
Jak± bêdzie mia³a skórkê??
Jeszcze nie zosta³a ujawniona, musisz poczekaæ na jej wyj¶cie.

Quote:
Originally Posted by Kua881 View Post
1. Sk±d pomys³ na postaæ? Brakowa³o wam jakiego¶ pierwiastka ¿eñskiego z pustki w lidze? A mo¿e chcieli¶cie nam wyja¶niæ ¿e kobietê da siê przedstawiæ bez zgrabnego cia³a i ¶wiec±cej facjaty?
2. Czy Rek'Sai lubi poro? (pilne)
3. Czy postaæ ta ma jakikoliwek bli¿szy zwi±zek z któr±kolwiek postaci± z Ligi? Podobno s± plotki o rzekomym pokrewieñstwie Rek'Sai z Kassadinem.
4. Czy tunele Rek'Sai mo¿na zniszczyæ zasypuj±c tylko jedn± stronê tunelu?
5. Czy Rek'Sai mówi cokolwiek w jêzyku ludzi? XD Czy ona wogóle ma jêzyk, czy te¿ zjad³a go aby przetrwaæ zakopana pod ziemi±? :o
6. Czy nasz potwór ma jakiekolwiek powi±zanie z Nashorem? Maj± podobne uzêbienie, kolor, kszta³t i oboje g³ownie siedz± pod ziemi±. Mo¿e Nashor te¿ jest z pustki? :D

Stara³em sie byæ najszybszy ;_;
1. Pomys³ pojawi³ siê wiele miesiêcy temu, jeszcze w poprzednim sezonie, na postaæ która bêdzie "rekinem", tyle ¿e nie w wodzie. Kim¶, kto mo¿e schowaæ siê pod ziemi±. Po jakim¶ czasie wyewoluowa³a na królow± roju, co ciekawie przedstawia zró¿nicowanie potworów z pustki.
2. Na surowo.
3. Z Kassadinem siê nie spotka³a, ale byæ mo¿e ma z innymi.
4. Tak, przy zasypaniu jednego wej¶cia, ca³y tunel znika.
5. Nie. Nie ma jêzyka, mo¿na o niej my¶lec bardziej jak o bestii ni¿ o w pe³ni inteligentnej istocie. Posiada jednak pewien poziom inteligencji. Nie chcieli¶my zagl±daæ jej do paszczy ¿eby sprawdziæ, czy posiada fizyczny jêzyk.
6. ...mo¿e jeste¶cie na dobrym tropie. Trzeba bêdzie zapytaæ Zileana by rzuci³ okiem w przesz³o¶æ Nashora.

Quote:
Originally Posted by hebel666 View Post
ej dobra mozna rek sai stunowac jak uzyje w? bo jest pod ziemia to nie powinno siê daæ :P
Tak. Mo¿na j± atakowaæ, rzucaæ na ni± zaklêcia i wp³ywaæ w normalny sposób, gdy jest zanurzona swoim W.

Quote:
Originally Posted by pawcio99 View Post
Witam nie bêdê siê powtarza³ a wiêc mam tylko 3 krótkie pytania.

-Kiedy zostanie dodany do gry na serwerze EUNE ?

-Ile bêdzie kosztowaæ do niego skin

-Gdzie ona bêdzie siê nadawa³a (top,mid,bot czy jung)
W przeci±gu 2 tygodni; nie wiemy jeszcze ile bêdzie kosztowa³a skórka; najlepiej nadaje siê do d¿ungli, potem na topa je¶li jeste¶cie dobrzy w u¿ywaniu jej tuneli i ulti.


Og?lne Mayor Lag Rek'Sai AMA - podsumowanie (Quick Preview) ( 9 days ago )
9 days ago

Quote:
Originally Posted by Fover13 View Post
Dlaczego Rek'Sai to kobieta? Kiedy pierwszy raz j± zobaczy³em wygl±da³a jak samiec.
A w jaki sposób wygl±da samiec Xer'sai...? =D

Quote:
Originally Posted by Destru View Post
Kiedy wejdzie do gry Rek'Sai ?
Zauwazy³em nie wiem bug? podczas gdy Rek'Sai wchodzi do tunelu i w tym samym czasie stanie na tunel wrog by go zniszczyc to po wyjsciu z tunelu rek'sai tunele staja sie niesmiertelne nie da sie ich zniszczyc
Wszystkie bugi które zosta³y wykryte podczas gry na PBE zostan± naprawione przed wyj¶ciem.

Quote:
Originally Posted by Hasarin View Post
Rek'Sai bêdzie junglerem nastawionym na farmienie, gankowanie czy counter junglê?
G³ównie na gankowanie, z drugorzêdn± rol± kontr-d¿unglowania. Bardzo dobrze radzi sobie w walkach z d¿unglerami którzy nie s± nastawieni na duele.

Quote:
Originally Posted by Morgwat View Post
Sk±d Rek'Sai wziê³a siê na Shurimie? Co jest powodem jej pobyty?
Piaski pustyni skrywaj± wiele tajemnic.

Quote:
Originally Posted by Ratoshi View Post
1. Czy przeciwnicy bêd± widzieæ animacje przechodzenia tunelem?
2. A przechodz±c tunelem z krzkaów do krzaków?
3. Czy tunele w krzakach bêd± widoczne dla przeciewników bez wchodzenia w nie?
4. Czy bêd±c pod ziemi± przeciwnicy mog± nas atakowaæ?
5. Czy bêd±c pod ziemi± mog± byæ u¿ywane na nas jakie¶ spele, buffy, przedmioty przez wrogów jak i sojuszników?
6. Czy bêd±c pod ziemi± bêdzie mo¿na u¿ywaæ przedmiotów/zaklêæ przywo³ywacza na innych graczach?
7. Czy bêd±c pod ziemi± przeciwnicy znajduj±cy siêblisko nas bêd± otrzymywaæ obrazenia ze s³onecznej peleryny?
8. Czy przechodz±c tunelem lub poruszj±c siê pod ziemi±, zwierzêta w jungli bêd± pod±¿aæ za nami wzrokiem?
9. Czy wed³ug was postaæ wpisze siê w obecn± metê?
10. Czy to dziewczyna/matka/córka/¿ona Chogatha lub Skarnera?
11. Czy bêdzie mieæ licencje na zabijanie poro?
12. Z jakiego powodu Rek"Sai walczy dla League Of Legend?
1. Tak, Rek'Sai jest widoczna gdy u¿ywa tunelu, robi to po prostu szybciej.
2. Tak, jest widoczna miêdzy krzakami.
3. Nie. Musz± tam wej¶c ¿eby je zobaczyæ.
4. Tak, wci±¿ mo¿na j± atakowaæ.
5 i 6. Przedmioty i umiejêtno¶ci przywo³ywacza moga byæ u¿ywane normalnie gdy jest pod ziemi±.
7. Tak.
8. Tak, potwory reaguj± na Rek'Sai pod ziemi±.
9. Czas poka¿e. Jest do¶æ silna na pocz±tku gry i bardzo silna w ¶rodku, a jej mechanika pozwala na nieortodoksyjne zagrywki.
11. Nikt jej nie ma!
12. Zmienili¶my jaki¶ czas temu historiê w grze; Instytut Wojny nie jest ju¿ czê¶ci± kanonu, ale dopiero w przysz³o¶ci porz±dnie j± przerobimy.

Quote:
Originally Posted by Nitao View Post
1. Rek'Sai to "she", ona. Czy to znaczy, ¿e w Pustce jest klasyczny podzia³ p³ci, czy mo¿e jest ona spoza Pustki, a tylko pod jej wp³ywem zmieni³a formê?
2. Z którymi bohaterami Rek'Sai jest zwi±zana?
3. Co zainspirowa³o was do stworzenia takiej postaci? Mam na mysli jej stylistykê.
4. Wszyskti nowe postaci z Pustki s± fioletowe, a po ewlucji (czyt. Kha'Zix) - czerwone. Jak du¿a jest szansa na to, ¿e po aktualizacji wizualnej Kog'Maw i Cho'Gath wpisz± siê w ten kanon?
5. W jakim celu Rek'Sai zosta³a wys³ana do Runterry?
6. Zdrad¼cie jak±¶ zabawn± sytuacjê, która zdarzy³a siê podczas prac nad Rek'Sai.
7. Rek'Sai ma bardzo zbli¿ony wygl±d do Barona Nashora. Czy jest ona jego dzieckiem lub krewnym?
8. Co wi±¿e Shurimê z Rek'Sai i czy w tê historiê zamieszany jest Skarner, który równie¿ czego¶ tam strze¿e?
1. Nie jest pewne, czy pochodzi bezpo¶rednio z Pustki, ani czy piaski Shurimy jako¶ j± zmieni³y. Podzia³ p³ci w Pustce jest zale¿ny od gatunku.
3. Rekiny =D
4. Nie jeste¶my pewni. O ile schemat kolorów nam siê podoba i pasuje do naszej wizji Pustki, niekoniecznie usuniemy ca³kowicie ca³e zró¿nicowanie.
5. Miejmy nadziejê, ¿e nie stoi za ni± jaka¶ wy¿sza, nikczemniejsza inteligencja...
6. Nic takiego nie mia³o miejsca, prace sz³y powoli ale stale przez kilka miesiêcy =P
7. Patrz, punkt 1.
8. Wiadomo jedynie, ¿e Rek'Sai znajduje siê w piaskach Shurimy od niepamiêtnych czasów; nikt nie wie, kiedy najpierw pojawi³y siê opowie¶ci o potê¿nym potworze spod wydm.

Quote:
Originally Posted by MrDevilEvil View Post
1.Czy 1 tunelu mo¿na u¿ywaæ co jaki¶ czas czy zaraz po przej¶ciu?
Tunel mo¿na u¿ywaæ raz na kilka sekund. Po jego zrobieniu trzeba poczekaæ kilka sekund zanim bêdzie "gotowy" ponownie.

Quote:
Originally Posted by PixelSniperPL View Post
Czy Rek'Sai ma rodzeñstwo??
Miejmy nadziejê, ¿e nie - ale ma m³ode.

Quote:
Originally Posted by djambo91 View Post
Czy POCISK wystrzeliwany przez REK'SAI detonuje sie z zetknieciem z minionem?
Czy Reksai mo¿e przez jeden tunel isc tam i z powrotem? czy musi znowu nowy wybudowaæ.
Tak, pocisk detonuje na stworach i potworach. Mo¿e u¿yæ tunelu wiele razy, ale potrzebuje trochê odczekaæ po u¿yciu.

Quote:
Originally Posted by Mirras View Post
Witam
1.Czy Rek'Sai jest nawi±zaniem do postaci z filmu obcy?
2.Kto podk³ada g³os pod Rek'Sai
3.Czy Rek'Sai jest typowym d¿unglerem czy te¿ bêdzie sobie radziæ na solo linii?
Dziêki za odpowied¼ ;)
1. Mamy ró¿ne inspiracje, ale w tym przypadku obcy nie by³ jedn± z nich.
2. Hmm... nikt =P
3. Da sobie radê, ale na alei straci sporo ze swojej przewagi nad wrogami.

Quote:
Originally Posted by TheDragz View Post
Czemu ulti nie ma buffa ktory dodaje speeda albo niewidzialno¶æ itd ?
Czemu ulti nie mog³o teleportowaæ sie jak twistedfate i nie zadawaæ dmg ?
czy ogólnie bêdzie dobry nie pod takiego typowego offtanka tylko wiêcej dmg ?
Niewidzialno¶æ jest zbyt potê¿na, ¿eby dodaæ j± do umiejêtno¶ci Rek'Sai w tej chwili. Teleport jest nudny, a jej ulti wci±¿ ma tak± sam± funkcjonalno¶æ, z tym, ¿e wymaga tunelu. osobi¶cie sugerujê mieszanie obra¿eñ z wytrzyma³o¶ci±, z wiêkszym naciskiem na obra¿enia we wcze¶niejszych fazach gry.

Quote:
Originally Posted by Abiius View Post
Witam.
1.Czy on bêdzie potencjalnym junglerem czy mo¿e co¶ wiêcej?
2.Jaka bêdzie jego skórka?
3.Kto bêdzie jego kontr± o kogo on bêdzie kontrowaæ?
1. Patrz wy¿ej
2. Równie¿ :P
3. Bêdzie mia³a trudno¶ci w walkach 1v1 przeciwko dedykowanym duelistom.


Og?lne Mayor Lag Rek'Sai AMA - podsumowanie (Quick Preview) ( 9 days ago )
9 days ago

Quote:
Originally Posted by Resida NÃ*sÃ* View Post
Czy obecna jej wersja na PBE jest ju¿ raczej ostateczna, czy mog± zostaæ wprowadzone jakie¶ zmiany? Uwa¿am, ¿e przyda³by siê jej jaki¶ slow, np. na Q w formie zanurzonej, gdy¿ bardzo ³atwo unikn±æ jej ganków z powodu ograniczonego pola widzenia. :P
Nic nie jest ostateczne póki nie pojawi siê na "¿ywym" kliencie. Ale nie planujemy, przynajmniej narazie, dodawaæ jej wiêcej CC. Bêdziemy mieli na ni± oko.

Quote:
Originally Posted by YoYo Valak View Post
:3
Dlaczego zamieszkiwa³a piaski Shurimy? ;o
Bêdzie ona AD czy AP?
Kto jest jej "g³ównym" przeciwnikiem?
Czemu jest fioletowa? ;o
Czemu tam mieszka, dowiemy siê z czasem.
Bêdzie AD.
Wszyscy s± jej przeciwnikami :P

Kolor podobny do reszty potworów z pustki, fioletowo-czerwono-szary schemat kolorów.

Quote:
Originally Posted by TheSnikersPL View Post
Dam zestawe bo zale¿y mi na czasie:
1. Czy wzorowali¶cie siê ³odzi± podwodn± bo odnoszê takie wra¿enie? :D
2. Czy bêd± jakie¶ dosyæ dobre skiny do Rek?
3. Bêdzie AP czy AD (ale chyba ad)
4. Bêdziê dro¿sza ni¿ 7300?
1. Wzorowali¶my siê rekinami :P
2. Napewno nie.
3. AD
4. Nie. Jak zwykle, tyle w pierwszym tygodniu, potem spada.

Quote:
Originally Posted by Grim Simchazi View Post
Witam :)

Oto moje kilka pytañ:

1. Kiedy ujrzymy splash do skórki Eternum Rek'Sai?
2. Skórka o ile mi wiadomo bêdzie kosztowaæ 1350 RP - czy po wydaniu postaci bêdzie ona dostêpna z pocz±tku w promocji za 975 RP?
3. Movement speed - jest to trochê problem, z tego co zauwa¿y³em z obserwacji gier t± postaci±. Czy rozwa¿acie dodanie slow'a do Q (gdy jest pod ziemi±) lub zwiêkszenie dodatkowej prêdko¶ci (równie¿, gdy jest pod ziemi±) z 15 na np. 25, ewentualnie zwiêkszanie prêdko¶ci wraz z podnoszeniem poziomu W? Pogoñ za mobilnymi przeciwnikami jest do¶æ uci±¿liwa. Teoretycznie mo¿na sobie z tym poradziæ MS esencjami, przy czym nie ka¿dy ma strony na runy, aby zrobiæ runy konkretnie pod t± postaæ. Co o tym s±dzicie? Rozwa¿acie jakie¶ zmiany?
4. Czym inspirowali siê twórcy przy tworzeniu i sk±d pomys³, aby taki "potwór" by³ p³ci ¿eñskiej? Oczywi¶cie oceniam to na du¿y plus, poniewa¿ wg mnie to co¶ nowego, nietuzinkowego. Zjada mnie po prostu czysta ciekawo¶æ czemu tak, a nie inaczej.

Pozdrawiam.
2. Je¶li siê nie mylê, skórka bedzie dostêpna w zestawie promocyjnym.

3. Bierzemy pod uwagê wiele mo¿liwych zmian, lecz pierw chcemy zobaczyæ jak postaæ da sobie radê w waszych rêkach zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje. Musimy byæ bardzo ostro¿ni ze zmianami.

4. Rekinami. Pomys³ bestialskiego ³owcy, który zakopuje siê w ziemi by polowaæ, by³ po prostu fajny. Pomys³ królowej roju z pustki ¶wietnie do tego pasowa³ i pozwala nam nieco rozwin±æ historiê pustki w przysz³o¶ci. Nie by³o w sumie innego powodu poza "czemu nie".

Quote:
Originally Posted by Diablo332 View Post
1Czy ult rek saia jest na ca³a mape ?
2 Czy je¿eli ktos stanie na drodze Rek Saia to zatrzema siê on ??
1. Tak, mo¿e u¿yæ na ca³ej mapie.
2. Nie. je¶li znajdzie siê ju¿ pod ziemi± swoim ulti, nie da siê jej zatrzymaæ - ale je¶li otrzyma jakiekolwiek obra¿enia tu¿ przed zakopaniem, ³adowanie ulti zostanie przerwane.

Quote:
Originally Posted by Shaezael View Post
1. Czy Riot bêdzie usilnie d±¿y³ do uczynienia z Rek'Sai junglera z krwi i ko¶ci, czy mo¿e 'viable' bêdzie granie ni± na górnej alei, gdzie na ten moment wydaje siê byæ lepsza?
2. Czy pozostaniecie przy tym, aby tunele widoczne by³y na mapie dla przeciwników nawet wtedy, gdy nie posiadaj± oni wizji w danym miejscu?
3. Co stanie siê, gdy tunel Rek'Sai, do którego ona ultuje, zacznie byæ niszczony?
4. Jak upatrujecie siê na fakt, i¿ Rek'Sai bêdzie mia³a ogromny problem w teamfightach tocz±cych siê w ograniczonej przestrzeni, podczas gdy bêdzie ona pod ziemi±? Bêdzie niezwykle trudne zaatakowaæ odpowiedni cel, je¶li nie bêdzie siê go widzieæ. A istnieje mo¿liwo¶æ, i¿ Rek'Sai "wbije siê" w pi±tkê wrogów.
1. Rek'Sai obecnie radzi sobie w d¿ungli bardzo dobrze, znacznie lepiej ni¿ na górnej alei. By³a testowana jedynie w nowej d¿ungli wiêc do niej jest dostosowana.
2. Narazie tak. Zobaczymy co zrobimy z tym pó¼niej. We¼cie pod uwagê, ¿e mo¿ecie w ten sposó prowokowaæ przeciwników do zniszczenia waszych tuneli i ustawienia zasadzki.
3. Nic. Tunel zostanie zniszczony a ona doleci do koñca tam, gdzie by³.
4. Rek'Sai wci±¿ widzi to, co sojusznicy, nie ma tylko w³asnej wizji. Je¶li postawi³a tam totem wizji, lub patrzy kto¶ inny, wci±¿ widzi co siê dzieje. Zobaczycie w praniu ;)


Og?lne Mayor Lag Rek'Sai AMA - podsumowanie (Quick Preview) ( 9 days ago )
9 days ago

Quote:
Originally Posted by Tomek3105 Pl View Post
Ja mam tylko jedno pytanie:
Czy podczas zanurzenia bêdzie widaæ te wibracje pod niewidocznym wrogiem, je¶li on siê nie porusza?
Tak, zobaczy wibracje niewidzialnego Twitcha.

Quote:
Originally Posted by Hubert9011 View Post
czy bohaterka bêdzie mog³a siê teleportowaæ do tuneli
Ka¿dy sojuszniczy bohater mo¿e u¿yæ teleportu na jednym z jej tuneli, tak samo jak do totemu wizji lub flagi Jarvana.

Quote:
Originally Posted by Shin3y View Post
3. Czy ten detektor ruchu bêdzie pokazywa³ kogo¶ jak stoi w miejscu czy nie?
Nie - nieruchome postaci nie bêd± widoczne.

Quote:
Originally Posted by Uczur View Post
Czy je¶li Rek'Sai jest pod ziemi± to czy wtedy mo¿na zadaæ jej obra¿enia ?
Tak, w takie same sposoby jak wtedy, gdy nie jest pod ziemi±.

Quote:
Originally Posted by CaptainArchii View Post
jak± ta postaæ bedzie mia³a rolê w walce dru¿ynowej?
Splitpush, wy³apywanie wrogów, CC na pocz±tku walki i du¿e prawdziwe obra¿enia na najbli¿szym przeciwniku (dobre na obroñców).


Og?lne Mayor Lag Rek'Sai AMA - podsumowanie (Quick Preview) ( 9 days ago )
9 days ago

Quote:
Originally Posted by IS6 View Post
4.Co sie stanie jesli kto¶ zniczy tunel kiedy rek'sai u¿yje na nim ulta?
5.Czy mo¿na sie normalnie teleportowaæ do jej tuneli
4. Je¶li dokoñczy rzucanie zaklêcia, doleci do lokacji nawet je¶li kto¶ zniszczy w tym czasie tunel.
5. Tak, teleportacja zaklêciem przywo³ywacza jest mo¿liwa.

Quote:
Originally Posted by Fover13 View Post
Przez jaki czas tunele bêd± widoczne na mapie?

Tunele bêd± widoczne dla przeciwników? Chodzi mi o to, czy przeciwnicy bêd± mogli zobaczyæ je na mapie, bez u¿ywania wardów?
Je¶li zobaczyli je chocia¿ raz, zostan± dla nich widoczne na mapie do czasu a¿ zostan± zniszczone. Nie bêd± jednak widzieæ dok³adnie, co siê z nimi dzieje, tylko wiedzieæ, ¿e tam s±.

Quote:
Originally Posted by PiotrX360 View Post
Wszyscy pisz± te pytania a ja po prostu ¿yczê tobie Mayorze smacznego wcinania kanapki ze smalcem.

Pozdrawiam
Rozpieszczasz mnie.

Quote:
Originally Posted by AliciaBlaise View Post
Skoro Rek'Sai nawet nie mówi, jak znalaz³a siê w Lidze? Czy to sposób na kontrolowanie jej?
Patrz dwie/trzy odpowiedzi wcze¶niej. Instytut Wojny nie jest ju¿ w kanonie wiêc nie t³umaczymy ka¿dej postaci jako "bêd±cej kontrolowan±".

Quote:
Originally Posted by Muminek00 View Post
Sk±d wiadomo ¿e to dziewczyna? :D
Ka¿da legenda ma swoje w³asne, niepotwierdzone szczegó³y :P

Quote:
Originally Posted by MrByczo View Post
czy bêdzie wykrywaæ drgania ziemi kiedy bêd± poruszaæ siê lataj±ce postacie
co sie stanie je¶li zginie bêd±c pod ziemi±
czy mo¿na j± atakowaæ gdy jest pod ziemi±
ile bêd± sta³y tunela i jak je zniszczyæ
Tak, drgania bêd± widoczne dla wszystkich postaci. "Logika" nie mo¿e dotyczyæ balansu gry.
Jak zginie pod ziemi±, to nauczy siê wynurzyæ na czas :P
Tak, mo¿na j± atakowaæ gdy jest pod ziemi±.
Bêd± sta³y oko³o 10 minut i wystarczy na nich stan±æ na chwilê.

Quote:
Originally Posted by sandal19 View Post
1.Czy Rek'Sai bêdzie te¿ pod AP?? ;]
2.Czy jest ju¿ data wydania Rek'Saia
3. Co siê stanie je¿eli Rek'Sai bêdzie siê przygotowywa³ do u¿ycia ulti i kto¶ go zaatakuje ??
1. Nie ma ¿adnych skalowañ z AP (EDYCJA: jej Q pod ziemi± ma skalowanie 100% AP).
3. Dobre pytanie! Je¶li Rek'Sai otrzyma jakiekolwiek obra¿enia podczas ³adowania ulti, zostanie ono przerwane i otrzyma 10 sekund czasu odnowienia.